Spracovanie osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov je základným právom. Ustanovenia čl. 8 ods. 1 Listiny základných práv Európskej únie a čl. 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie priznávajú každému právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Spracovanie osobných údajov subjektov údajov, t. j. pacientov a iných fyzických osôb OK AMBULANCIA, a. s., sa robí v prospech týchto osôb. Právo na ochranu osobných údajov však nie je právom absolútnym; musí sa posudzovať v súvislosti so svojou funkciou v spoločnosti a v súlade so zásadou proporcionality musí byť v rovnováhe s ďalšími základnými právami.

OK AMBULANCIA, a. s., ako správca osobných údajov, spracováva osobné údaje, týkajúce sa fyzických osôb (pacientov, zamestnancov a ďalších osôb). Väčšina osobných údajov týchto osôb je teda spracovávaná na základe povinností uložených OK AMBULANCIA, a. s., zvláštnymi zákonmi. Na takéto spracovanie osobných údajov o fyzických osobách sa nevzťahuje povinnosť získať súhlas týchto osôb. Pokiaľ sú niektoré osobné údaje spracovávané mimo zákonnej povinnosti, potom takéto spracovania podliehajú buď súhlasu fyzickej osoby, alebo inému právnemu titulu (napr. uzavretie zmluvy, oprávnený záujem OK AMBULANCIA, a. s., a pod.). Takéto spracovania však OK AMBULANCIA, a. s., robí len výnimočne.

Ochrana fyzických osôb sa vzťahuje ako na automatizované spracovanie osobných údajov, tak na manuálne spracovanie. V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb, ktoré OK AMBULANCIA, a. s., uplatňuje v súvislosti so spracovaním osobných údajov, rešpektuje OK AMBULANCIA, a. s., ich základné práva a slobody, predovšetkým právo na ochranu osobných údajov týchto osôb. OK AMBULANCIA, a. s., ďalej rešpektuje práva fyzických osôb, ktoré sú im zaručené zákonmi, napr. právo vedieť a byť informovaný najmä o tom, na aký účel sú osobné údaje spracovávané, prípadne o dĺžke obdobia, počas ktorého budú uchovávané. Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na všetky údaje o fyzickej osobe, ktorú je možné identifikovať. OK AMBULANCIA, a. s., zákonne spracováva osobné údaje, pretože toto spracovanie je nevyhnutné pre výkon úloh, vykonávaných pri poskytovaní zdravotných služieb, alebo z dôvodov oprávnených záujmov OK AMBULANCIA, a. s.

OK AMBULANCIA, a. s., spracováva osobné údaje fyzických osôb podľa účelov spracovania v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov, t. j. s Nariadením EÚ č. 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“). Napriek tomu má každá dotknutá fyzická osoba právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú konkrétnej situácie dotknutej osoby. OK AMBULANCIA, a. s., potom tejto osobe preukáže závažnosť a oprávnenosť záujmov OK AMBULANCIE, a. s., ktoré nezasahujú do záujmov alebo základných práv a slobôd.

Spracovanie osobných údajov OK AMBULANCIA, a. s., sa robí zákonným a spravodlivým spôsobom, je pre pacientov a iné fyzické osoby transparentné a informácie a všetky oznámenia, týkajúce sa spracovania týchto osobných údajov, sú ľahko prístupné a zrozumiteľné. Pri spracovaní osobných údajov na základe súhlasu pacientov alebo iných fyzických osôb, sú tieto osoby upozornené na prípadné riziká, vyplývajúce zo spracovania, ako aj na pravidlá, záruky a práva, ktoré existujú v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú jednoznačné a legitímne a sú vždy stanovené v okamžiku zhromažďovania osobných údajov. Rozsah zhromažďovaných osobných údajov je primeraný a obmedzený iba na údaje nevyhnutné pre splnenie stanoveného účelu. Takisto doba, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané, je obmedzená na nevyhnutné minimum. Pri každom spracovaní osobných údajov sú aplikované opatrenia, ktoré zaručujú náležitú bezpečnosť a dôvernosť týchto údajov.

OK AMBULANCIA, a. s., je zodpovedná za každé spracovanie osobných údajov, ktoré robí. V súvislosti s prechodom na novú legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov v EÚ, t. j. Nariadenia EÚ 2016/679, urobila OK AMBULANCIA, a. s., posúdenie vplyvu všetkých spracovaní na zabezpečenie a ochranu osobných údajov za účelom zistiť pravdepodobnosť a závažnosť rizík v procese spracovania osobných údajov. Pri tomto posúdení zohľadnila OK AMBULANCIA, a. s., povahu, rozsah, kontext a účely spracovania a zdroje rizík.

OK AMBULANCIA, a. s., prijala opatrenia na zabezpečenie procesov spracovania osobných údajov, systémov, informácií a dát a konkrétne technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia tak, aby zabezpečila súlad s Nariadením EÚ. Súčasťou opatrení na zabezpečenie osobných údajov sú aj pravidelné školenia zamestnancov, ktorí spracovávajú osobné údaje pacientov alebo iných fyzických osôb. Od zamestnancov na všetkých úrovniach sa vyžaduje zodpovedný, iniciatívny a tvorivý prístup a rešpektovanie pravidiel, stanovených pre zabezpečenie osobných údajov. Technické a organizačné opatrenia sú rozpracované v interných dokumentoch a smerniciach OK AMBULANCIA, a. s.

V rámci povinností, vyplývajúcich z Nariadenia EÚ, menovala OK AMBULANCIA, a. s., osobu, ktorá bude dozerať na dodržiavanie všetkých zásad ochrany a zabezpečenia osobných údajov – poverenca na ochranu osobných údajov (kontakt pozri webové stránky OK AMBULANCIA, a. s.).

REGISTRÁCIA