Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Podmienky") v zdravotníckych zariadeniach OK AMBULANCIA, a. s., č. 1/2021

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Uzavretím Dohody vznikne medzi poskytovateľom a poistencom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom a poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 3. Účelom týchto Podmienok je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného medzi poskytovateľom a poistencom Dohodou.

Článok II. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 1. Poskytovateľ poskytuje v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo a nasledujúce služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:
  1. spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
  2. štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia,
  3. vypracovanie lekárskeho posudku,
  4. poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie za podmienok a v rozsahu ustanovených platnými právnymi predpismi.
 2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín poskytovateľovho zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú zverejnené na vstupných dverách zdravotníckeho zariadenia  a na webových stránkach spoločnosti www.okambulancia.sk.
 3. V prípade poistenca, ktorý nehovorí po slovensky, je na pokyn zdravotníckeho personálu nutná prítomnosť prekladateľa.
 4. Do zdravotníckeho zariadenia môže vstúpiť poistenec v sprievode maximálne 1 osoby.
 5. V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je poistenec povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal. V prípade, že poistencovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia, na ktorý sa objednal, vážna prekážka, je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť najneskôr jeden deň vopred a preobjednať sa na iný termín vyšetrenia.

Článok III. Práva a povinnosti poskytovateľa a poistenca

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  1. poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi a v súlade s nimi;
  2. poskytovať zdravotnú starostlivosť správne; zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby spolu so zabezpečením včasnej a účinnej liečby, s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy;
  3. zabezpečiť možnosť objednania sa poistenca na vyšetrenie prostredníctvom internetovej stránky www.okambulancia.sk
 2. Poistenec sa zaväzuje:
  1. pravdivo informovať poskytovateľa o zdravotnom stave a skutočnostiach, ktoré ho ovplyvňujú,
  2. bezodkladne informovať poskytovateľa o výsledkoch vyšetrení, nálezoch a záveroch odborných vyšetrení a hospitalizácii poistenca,
  3. aktívne spolupracovať pri preventívnych programoch, diagnostických výkonoch a liečbe,
  4. bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi zmenu v osobných údajoch (meno, bydlisko, telefón, e-mail a ďalšie) a zdravotnej poisťovne poistenca,
  5. uhradiť poskytovateľovi odplatu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú kryté z verejného zdravotného poistenia, a to podľa cenníka poskytovateľa platného v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník kedykoľvek počas trvania Dohody.

              2.1 Ďalej sa poistenec zaväzuje:
                         1. správať sa podľa zásad slušného správania k zdravotníckym pracovníkom a riadiť sa ich pokynmi;
                         2. nepožívať pred a počas vyšetrení alkohol alebo iné návykové látky a podrobiť sa na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára v odôvodnených prípadoch vyšetreniu za účelom preukázania, či je, alebo nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok;
                         3. nerobiť akékoľvek fotografie, videonahrávky alebo audionahrávky vo všetkých priestoroch zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu povereného vedúceho pracovníka a bez súhlasu osôb, ktoré by prípadne mali byť natáčané alebo fotografované

 1. Poistenec podpísaním Dohody bezvýhradne potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym cenníkom poskytovateľa podľa písmena e) bodu 2. a berie na vedomie, že aktuálny cenník poskytovateľa je k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa a na internetovej stránke okambulancia.sk.

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Poistenec je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004") od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené poskytovateľovi. Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že každý účastník tejto Dohody je oprávnený túto Dohodu kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou doručenou druhému účastníkovi tejto Dohody; v prípade výpovede zaniká táto Dohoda prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi tejto Dohody.
 3. Poistenec udeľuje podpísaním Dohody slobodný a nepodmienený súhlas na to, aby jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, zdravotná poisťovňa boli spracovávané v informačnom systéme poskytovateľa, a to na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poistenec zároveň podpísaním Dohody udeľuje slobodný a nepodmienený súhlas na poskytovanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, zdravotná poisťovňa tretím osobám na marketingové účely poskytovateľa a za účelom zisťovania spokojnosti poistencov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytovateľom.
 4. Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť. Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na webovom sídle poskytovateľa www.okambulancia.sk, na ktorom je uverejnené aktuálne znenie Podmienok.
 5. Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že písomnosti medzi nimi sa budú doručovať buď prostredníctvom pošty, alebo prostredníctvom doručovateľskej služby.
 6. V prípadoch, keď sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočnosti poistencom oznámením na internetovej stránke poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené poistencom ich zverejnením na uvedenej internetovej stránke.
 7. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a otázky, ktoré nie sú výslovne Dohodou riešené, sa riadia predovšetkým ustanoveniami zákona č. 576/2004, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2021.

V Čadci dňa 1.11.2021

REGISTRÁCIA